نرخ نامه اتحادیه موبایل که در سال 99 به تصویب هیأت مدیره اتحادیه تلفن همراه رسیده که به شرح زیر است همچنین شرکت موبایل سلام خود را موظف به اجرای این نرخنامه میکند

نرخ نامه اتحادیه
نرخ نامه اتحادیه
نرخ نامه اتحادیه